Nanosoft Finance.NET (โปรแกรมจัดการธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเงินกู้)

ขาย Nanosoft Finance.NET ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมจัดการธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเงินกู้)
แชร์บทความ
: 13,990

Nanosoft Finance.NET
(โปรแกรมจัดการธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเงินกู้)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

Nanosoft Finance.NET

โปรแกรม Nanosoft Finance หรือที่มีชื่อเต็มๆ ว่า โปรแกรม Nanosoft Financet.NET มันเป็นโปรแกรมจัดการ ธุรกิจเช่าซื้อ หรือ ธุรกิจเงินกู้ โดยมีความสามารถที่หลากหลาก ดังนี้ บริหารงานเช่าซื้อ เงินผ่อน จำนำ ลีสซิ่ง (Leasing)

โดยตัว โปรแกรม Nanosoft Finance.NET นี้มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งการ์ดลูกหนี้ รองรับการคิดดอกเบี้ยคงที่ (Flat Interest rate) และ การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) เหมาะสำหรับ Pico Finance และ Nano Finance สามารถคำนวณค่าปรับ ค่าติดตามและ รองรับการแบ่งจ่ายค่างวด พร้อมทั้งระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตัวโปรแกรมออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ทำงานได้ทั้ง แบบติดตั้งบนเครื่องเดียว (Stand Alone) และใช้งานผ่านเครือข่าย (Network) (ใช้หลายเครื่อง)

โปรแกรม Nanosoft Financet.NET ยังมีความสามารถในการส่ง SMS และส่งอีเมล เตือนให้ชำระหนี้ได้ รองรับหลักทรัพย์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์, รถยนต์, อสังหาริมทรัพย์, เครื่องประดับ, เฟอร์นิเจอร์, เล่มทะเบียนรถ ฯลฯ และรองรับ ระบบ สต็อก หลักทรัพย์ และ ระบบการจัดเก็บเล่มทะเบียน นอกจากนี้ยัง สามารถ จัดระดับลูกหนี้, พิมพ์สัญญา,หนังสือเตือน, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ต่างๆ รวมไปถึงแบบฟอร์มรายงานสำหรับส่งกระทรวงการคลัง ได้อีกด้วย

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

โครงสร้างของ โปรแกรมจัดการธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเงินกู้ Nanosoft Finance.NET

Nanosoft Finance.NET

โครงสร้างของ โปรแกรมจัดการ ธุรกิจเช่าซื้อ หรือ ธุรกิจเงินกู้ ประกอบไปด้วยระบบงานสำคัญ 6 ระบบด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ระบบประวัติผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำ 
 • ระบบการ์ดลูกหนี้ 
 • ระบบการรับชำระ
 • ระบบการรายงาน และ ติดตามลูกหนี้ 
 • ระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ 
 • ระบบรักษาความปลอดภัย

โดย ระบบประวัติผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำ จะใช้ เก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็น เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่, อาชีพ, สถานภาพการสมรส, แผนที่, รูปภาพ และ ระดับของลูกค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูล Black list เป็นต้น ซึ่งถูกออกแบบให้แยกกันกับระบบการ์ดลูกหนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และการแบ่งระดับของลูกหนี้ เพื่อเก็บประวัติในการปล่อยสินเชื่อ เมื่อผู้เช่าซื้อ หรือ ผู้ค้ำกลับมาขอรับสินเชื่ออีกครั้ง ทำให้ไม่ต้องป้อนประวัติใหม่

ในส่วนของ ระบบการ์ดลูกหนี้ ใช้สำหรับ เก็บข้อมูลต่างๆ ของ การ์ดลูกหนี้ ทั้ง การ์ดสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ (Flat Interest rate), การ์ดสินเชื่อลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) และ การ์ดสินเชื่อลูกหนี้ เงินกู้ โดยจะทำการคำนวณ อัตราการคิดดอกเบี้ย และ จำนวนงวดของการเช่าซื้อ ได้ทั้ง แบบ วัน, เดือน, ปี หรือ ผู้ใช้กำหนดเอง โดยการ์ดนี้จะเชื่อมโยงระบบกับ ระบบสัญญา, ระบบประวัติผู้เช่าซื้อ และ ระบบสต๊อกหลักทรัพย์ โดยอัตโนมัติ ซึ่ง ข้อมูลในการ์ด จะแสดง เงินต้น, ดอกเบี้ย, ภาษี ที่ได้รับทั้งหมด และ เงินต้นคงค้าง, ดอกเบี้ยคงค้าง, ภาษีคงค้าง ในแต่ละงวดการชำระ พร้อมทั้ง แจ้ง สถานะการชำระเงินของ ลูกหนี้ในแต่ละงวดการชำระ และ วันที่ชำระค่างวดล่าช้า พร้อมทั้ง คำนวณค่าปรับในการชำระล่าช้าได้อีกด้วย

ในส่วนของ ระบบการรับชำระ จะเกี่ยวข้องกับ การรับชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมไปถึง การออก ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว โดยการออกใบเสร็จรับเงินจะทำการตัดชำระหนี้ในการ์ดลูกหนี้ อัตโนมัติ และ ยังสามารถ คำนวณค่าปรับล่าช้า, ค่าติดตาม, การตัดเงินจากใบรับฝากเงิน นอกจากนี้ ยังสามารถรับชำระรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าต่อ พ.ร.บ, ค่าทำสัญญา หรือ รายได้อื่นๆ เป็นต้น

ในส่วนของ ระบบการรายงาน และ ติดตามลูกหนี้ จะใช้สำหรับการออกรายงานต่างๆ เช่น รายงานการรับชำระหนี้, รายงานยอดหนี้คงค้าง, รายงานการรับเงิน, รายงานภาษีขาย, รายงานการค้างชำระ และ รายงานครบกำหนดชำระ ของลูกหนี้ หรือ รายงานการเก็บเงินของพนักงานเก็บเงิน เป็นต้น

ในส่วนของ ระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ จะเป็นระบบการวิเคราะห์เชิงบริหาร อาทิ ยอดปล่อยสินเชื่อ, สถานะของลูกหนี้โดยรวม, รายรับประมาณการ และรายงานรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย

ในส่วนของ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นระบบในการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม โดย จะสามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน ของผู้ใช้ และ จัดเก็บ Program Log ว่า ผู้ใช้ ใดเข้าไปใช้งานเมนูไหน เวลาเท่าไหร่ และ ได้ทำการ เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, พิมพ์ ข้อมูลใด เป็นต้น

ระบบการ์ดสินเชื่อ

Nanosoft Finance.NET

เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อ เช่น รหัสผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน การตั้งการ์ดเช่าซื้อ และ เงินกู้ โดยสามารถนำการ์ดลูกหนี้ไปพิมพ์เป็นสัญญาเช่าซื้อได้ และ ยังสามารถกำหนด อัตราดอกเบี้ย, จำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระ, สถานะทางการเงินต่างๆ เช่น ยอดเงินต้นคงค้าง, ดอกเบี้ยคงค้าง หรือ ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังสามารถ ตรวจสอบการชำระหนี้ของลูกหนี้ ได้อีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้

 • บันทึกรหัสผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
 • บันทึกการ์ดสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ (Flat Interest rate)
 • บันทึกการ์ดสินเชื่อลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate)
 • บันทึกการ์ดสินเชื่อเงินกู้
 • บันทึกการนัดหมาย

ระบบการเงิน

Nanosoft Finance.NET

เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน อาทิ การรับเงินจากลูกหนี้, การออกใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบรับฝากเงินในกรณีที่ ชำระหนี้ไม่เต็มค่างวด โดยเมื่อมีการบันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และ ออกใบเสร็จรับเงิน โปรแกรมจะทำการตัดงวดการชำระในการ์ดลูกหนี้ โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีส่วนของ การคิดค่าบริการติดตามหนี้ และ ส่วนลดในการปิดบัญชีก่อนกำหนดอีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้

 • บันทึกใบเสร็จรับเงิน
 • บันทึกใบกำกับภาษี
 • ประมวลผลใบกำกับภาษี
 • บันทึกใบรับฝากเงิน
 • บันทึกค่าบริการติดตามหนี้
 • บันทึกส่วนลดปิดบัญชี

ะบบการตั้งรหัส

โปรแกรม Nanosoft Finance.NET มีระบบการตั้งรหัสที่หลายกหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกใช้ ประเภทของสินทรัพย์ต่างๆ โดยในโปรแกรมมี ระบบการตั้งรหัสต่างๆ ดังนี้

 • ระบบการตั้งรหัสพื้นฐาน ของโปรแกรมเช่าซื้อ ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมเช่าซื้อ โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • บันทึกรหัสผู้ใช้โปรแกรม 
  • บันทึกประเภทบัตร (เอกสารที่ใช้ทำสัญญา) 
  • บันทึกรหัสเขตการเก็บเงิน 
  • บันทึกรหัสสถานที่เก็บหลักทรัพย์ 
  • บันทึกอัตราค่าติดตามหนี้ 
  • บันทึกรหัสประเภทการนัดหมาย 
 • ระบบการตั้งรหัส หลักทรัพย์ประเภทรถ เป็นการบันทึกรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่นำมา เช่าซื้อ โดยลักษณะ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้จะเป็น รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะสามารถป้อน หมายเลขตัวถัง, หมายเลขเครื่องยนต์, ทะเบียนรถ, ผู้ครอบครอง, กำหนดเสียภาษี, รุ่น, แบบ, สี ของรถ ได้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก ดังต่อไปนี้ 
  • บันทึกรหัสประเภทรถ 
  • บันทึกรหัสยี่ห้อรถ 
  • บันทึกรหัสอุปกรณ์ติดรถ 
  • บันทึกหลักทรัพย์ประเภทรถ 
 • ระบบการตั้งรหัส หลักทรัพย์ประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นการบันทึกรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่นำมา เช่าซื้อ โดยลักษณะ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้จะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, เครื่องเสียง, เครื่องเล่น VCD, กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถป้อน หมายเลขเครื่อง, ยี่ห้อ, รุ่น, แบบ, สี ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก ดังต่อไปนี้ 
  • บันทึกรหัสประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า 
  • บันทึกรหัสยี่ห้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 
  • บันทึกหลักทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 • ระบบการตั้งรหัส หลักทรัพย์ประเภท อสังหาริมทรัพย์ เป็นการบันทึกรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่นำมา เช่าซื้อ โดยลักษณะ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้จะเป็น อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน, ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งจะสามารถป้อน รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ คือ โฉนด หรือ ที่ตั้งหลักทรัพย์ได้ โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้ 
  • บันทึกรหัสประเภทอสังหาริมทรัพย์ 
  • บันทึกรหัสที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ 
  • บันทึกหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ 
 • ระบบการตั้งรหัส หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ เป็นการบันทึกรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่นำมา เช่าซื้อ โดยลักษณะ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้จะเป็น หลักทรัพย์อื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์, ทองคำ, เครื่องประดับ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้ 
  • บันทึกรหัสประเภทหลักทรัพย์อื่นๆ
  • บันทึกรหัสยี่ห้อหลักทรัพย์อื่นๆ
  • บันทึกหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ

ระบบการรายงาน

Nanosoft Finance.NET

เป็นระบบการรายงานต่างๆ ของโปรแกรม อาทิ รายงานหลักทรัพย์คงเหลือในสต๊อก, รายงานการ์ดลูกหนี้, รายงานการค้างชำระของลูกหนี้ รวมทั้ง รายงานเชิงวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ โดยรายละเอียดของรายงานจะประกอบไปด้วย

 • รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ
  • รายงานหลักทรัพย์ประเภทรถคงเหลือ
  • รายงานหลักทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าคงเหลือ
  • รายงานหลักทรัพย์ประเภทรอสังหาริมทรัพย์คงเหลือ
  • รายงานหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆคงเหลือ
 • รายงานการ์ดลูกหนี้
  • รายงานการ์ดสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่
  • รายงานการค้างชำระของการ์ดสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่
  • รายงานการ์ดสินเชื่อลดต้นลดดอก
  • รายงานการค้างชำระของการ์ดสินเชื่อลดต้นลดดอก
  • รายงานประวัติผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน
  • รายงานการ์ดสินเชื่อลูกหนี้เงินกู้
 • รายงานการรับเงิน และ รายงานอื่นๆ
  • รายงานใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบกำกับภาษี
  • รายงานใบรับฝากเงิน
  • รายงานค่าบริการติดตามหนี้
  • รายงานการนัดหมาย
  • พิมพ์สัญญาเช่าซื้อ และ สัญญาค้ำประกัน
  • พิมพ์หนังสือเตือน
  • พิมพ์จดหมายเวียน
 • รายงานเชิงวิเคราะห์
  • รายงานวิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ประจำปี
  • รายงานวิเคราะห์จำนวนงวดคงค้างของสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่
  • รายงานวิเคราะห์รายรับประมาณการของสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ประจำปี
  • รายงานวิเคราะห์สถานะการชำระเงินของสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่
  • รายงานวิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อลดต้นลดดอกประจำปี
  • รายงานวิเคราะห์จำนวนงวดคงค้างของสินเชื่อลดต้นลดดอก
  • รายงานวิเคราะห์รายรับประมาณการของสินเชื่อลดต้นลดดอกประจำปี
  • รายงานวิเคราะห์สถานะการชำระเงินของสินเชื่อลดต้นลดดอก
  • รายงานวิเคราะห์การรับเงิน

ระบบอรรถประโยชน์

ด้วยความสามารถที่หลากหลาย ทำให้ โปรแกรมจัดการธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเงินกู้ Nanosoft Finance.NET เป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กที่ให้บริการด้านการเงิน ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน ทั้งการจัดข้อมูลที่เป็นระบบ และการใช้งานโปรแกรมที่ง่ายดาย ไม่ซับซ้อน มาพร้อมระบบอรรถประโยชน์มากมาย ดังนี้

 1. Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 2. User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 3. การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 4. การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิ การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ, เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการ ใช้งานโปรแกรม
 5. ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม (Help program) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมจัดการธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเงินกู้ Nanosoft Finance.NET

 1. รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิ ภาษาไทย, อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
 2. ไม่จัดจำนวนการ์ดลูกหนี้และปริมาณข้อมูล
 3. รองรับการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat interest rate) และ การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective interest rate)
 4. รองรับการ์ดสินเชื่อ 3 แบบ คือ การ์ดสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่, การ์ดสินเชื่อลดต้นลดดอก และ การ์ดสินเชื่อลูกหนี้เงินกู้
 5. สามารถจัดระดับของลูกหนี้เพื่อเก็บประวัติในการพิจารณาสินเชื่อเมื่อลูกค้ารายเดิมกับมาใช้บริการอีก
 6. รองรับหลักทรัพย์หลายประเภท คือ รถ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ทองคำ, เฟอร์นิเจอร์, เล่มทะเบียน, บ้าน, ที่ดิน ฯลฯ
 7. มีระบบสต๊อกหลักทรัพย์
 8. รองรับหลักทรัพย์ เล่มทะเบียนรถ พร้อมกับ ระบบจัดเก็บเล่มทะเบียน
 9. รองรับระบบ Pico Finance และ Nano Finance พร้อมทั้งระบบรายงานเพื่อนำส่ง กระทรวงการคลัง
 10. รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ รวมใน, แยกนอก และ ไม่คิดภาษี
 11. รองรับการคิดคำนวณภาษีจาก เงินต้นและดอกเบี้ย, เงินต้นอย่างเดียว หรือ ดอกเบี้ยอย่างเดียว
 12. ทุกรายงานใน โปรแกรมเช่าซื้อ ผู้ใช้ สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้
 13. มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มากกว่า 250 รายงาน
 14. พิมพ์สัญญาเช่าซื้อ, สัญญาค้ำประกัน และ หนังสือเตือนได้
 15. รองรับอัตราดอกเบี้ยต่อ วัน, เดือน, ปี หรือ กำหนดเอง
 16. รองรับการเก็บเงินค่างวด แบบ วัน, เดือน, ปี หรือ กำหนดเอง
 17. สามารถการแบ่งจ่ายค่างวดได้โดยใช้ใบรับฝากเงิน
 18. รองรับการคำนวณส่วนลดปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ
 19. สามารถใส่รูปภาพ ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน และ รูปภาพแผนที่ เข้าไปกับระบบประวัติได้
 20. คำนวณค่าปรับอัตโนมัติ พร้อมทั้ง กำหนดค่าติดตามหนี้เองได้
 21. สามารถบันทึกการนัดหมายต่างๆ ได้ เช่น นัดเก็บเงิน, นัดขึ้นศาล, นัดฟ้องศาล หรือ นัดทำสัญญา เป็นต้น
 22. มีระบบการรายงานการค้างชำระที่สมบรูณ์แบบ ตรวจสอบได้รวดเร็ว
 23. มีระบบการรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ อาทิ ยอดปล่อยสินเชื่อ, สถานะของลูกหนี้โดยรวม ฯลฯ เพื่อการวิเคราะห์เชิงบริหาร
 24. รองรับการรายงานการครบกำหนดต่อประกัน พ.ร.บ และ ภาษี ของหลักทรัพย์ประเภทรถ
 25. ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล (Database connection) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
 26. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 27. รองรับฐานข้อมูล MS Access
 28. รองรับฐานข้อมูล MySQL, SQL Server (เฉพาะ Nanosoft Finance.NET Network Version)
 29. รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 30. ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ XP, Vista, Windows 7, 8, 10 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 31. มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 32. สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF, Excel, DBF, HTML, Word และ Text File
 33. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet (เฉพาะ Nanosoft Finance.NET Network Version)
 34. สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน (เฉพาะ Nanosoft Finance.NET Network Version)

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS : 
  •  Windows XP, Vista, Windows 7 และ Windows 8, Windows 10 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version
  • ระบบปฏิบัติการ Windows 2003 Server, Windows 2008 Server หรือ Windows 2012 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) :
  • MS Access
  • MS SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014, 2019 *
  • mySQL 5.0, 5.5, 5.6 *
 • CPU : Intel Core i3 หรือสูงกว่า
 • Memory : 2 GB หรือสูงกว่า
 • Monitor : SVGA ความละเอียด 1,024x768 ขึ้นไป
 • Harddisk : พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรม 50 MB
 • โปรแกรมที่ต้องการ : .Net Frame work 4.0
 • ระบบ Network  (LAN : Local Area Network) *
 • ระบบ Internet *

*Nanosoft MiniAccount.NET Network Version

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

Nanosoft Finance.NET
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Adobe Lightroom Classic for Teams (โปรแกรมแต่งรูปถ่าย ตัดต่อรูปถ่าย สำหรับตากล้องมืออาชีพ รุ่นใช้งานบนเดสก์ทอป)
Adobe Lightroom Classic for Teams โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปถ่าย ภาพถ่าย สำหรับตากล้องมืออาชีพ ใช้งานบนเครื่อง PC และ Mac มีเครื่องมือสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายชั้นยอด
Adobe Lightroom Pro for Teams (โปรแกรมแต่งรูปถ่าย ตัดต่อรูปถ่าย สำหรับตากล้องมืออาชีพ ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ รุ่นโปร)
Adobe Lightroom Pro for Teams โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปถ่าย สำหรับตากล้องมืออาชีพ ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ เดสก์ทอป อุปกรณ์พกพา เว็บแอปพลิเคชัน รุ่นโปร มี Adobe Stock
Adobe After Effects CC for Government (โปรแกรมทําเอฟเฟกต์ สร้างเอฟเฟกต์ สำหรับวิดีโอ สำหรับหน่วยงานราชการ)
Adobe After Effects CC for Government ทำเอฟเฟกต์ สร้างเอฟเฟกต์พิเศษ (Special Effect) ให้กับงานวิดีโอ ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ใช้ร่วมกับ Adobe Premiere Pro ได้
Adobe Lightroom Classic for Government (โปรแกรมแต่งรูปถ่าย ตัดต่อรูปถ่าย สำหรับหน่วยงานราชการ)
Adobe Lightroom Classic for Government โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปถ่าย ภาพถ่าย สำหรับสถานศึกษา ใช้งานบนเครื่อง PC และ Mac มีเครื่องมือสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายครบ
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.