Nanosoft Cheque.NET (โปรแกรมพิมพ์เช็ค ออกแบบเช็ค ไม่จำกัดจำนวนธนาคาร)

ขาย Nanosoft Cheque.NET ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมพิมพ์เช็ค ออกแบบเช็ค ไม่จำกัดจำนวนธนาคาร)
แชร์บทความ
: 12,077

Nanosoft Cheque.NET
(โปรแกรมพิมพ์เช็ค ออกแบบเช็ค ไม่จำกัดจำนวนธนาคาร)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

Nanosoft Cheque.NET

โปรแกรมพิมพ์เช็ค Nanosoft Cheque.NET เป็น โปรแกรมระบบธนาคาร ที่มีคุณสมบัติเป็น โปรแกรมพิมพ์เช็ค ที่ออกแบบสำหรับ รับจ่ายเงินในธนาคาร และ สามารถพิมพ์เช็คได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบต่างๆ อาทิ ระบบการสร้างรหัสธนาคาร และ ออกแบบการ พิมพ์เช็ค โดยไม่จำกัดจำนวนธนาคาร และ ระบบการบันทึกการนำเงินเข้าธนาคาร และบันทึกการจ่ายเช็ค / เบิกเงินจากธนาคาร โดยโปรแกรมจะมี ระบบการรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลสรุป ข้อมูลรายละเอียด และ รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ซึ่งในรายงาน สามารถดูยอดเงินคงเหลือ ของแต่ละธนาคาร (Bank statements) ได้อีกด้วย

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม Nanosoft Cheque.NET

Nanosoft Cheque.NET

โครงสร้างของ โปรแกรมพิมพ์เช็ค Nanosoft Cheque.NET จะประกอบไปด้วยระบบต่างๆ 5 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ระบบรหัสบัญชีธนาคาร : เป็นระบบที่ใช้สำหรับตั้งรหัสบัญชีธนาคาร โดยสามารถตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนธนาคาร พร้อมทั้ง เป็นการออกแบบฟอร์มการพิมพ์เช็คด้วย โดยระบบนี้จะถูกนำไปอ้างอิงกับระบบการนำเงินเข้า และเบิกเงินออกจากธนาคาร
 2. ระบบการนำเงินเข้าธนาคาร : เป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ เงินสด เช็ครับ บัตรเครดิต เงินโอน โดยเมื่อมีการบันทึกข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลไปเก็บไว้ในแต่ละบัญชีธนาคาร ในส่วนของยอดด้านรายรับ
 3. ระบบการจ่ายเช็ค / เบิกเงินจากธนาคาร : จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินออกจากบัญชีธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ เงินสด เช็คจ่าย บัตรเครดิต เงินโอน โดยเมื่อมีการบันทึกข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลไปเก็บไว้ในแต่ละบัญชีธนาคาร ในส่วนของยอดด้านรายจ่าย
 4. ระบบการพิมพ์เช็ค : จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับ พิมพ์เช็ค โดยการทำงานของระบบนี้ จะนำเอาแบบฟอร์มที่ได้ออกแบบไว้ นำมาพิมพ์ลงบนเช็ค ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าจะให้พิมพ์เช็คเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ และ จะให้พิมพ์คำว่า A/C Payee only หรือขีดคร่อม หรือผู้ถือ หรือไม่
 5. ระบบการรายงาน : จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับออกรายงานต่างๆ ของโปรแกรม รวมทั้ง รายงานเชิงวิเคราะห์

การทำงานของระบบเช็ค และธนาคาร

Nanosoft Cheque.NET

เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรม อาทิ การนำเงินเข้าธนาคาร การเบิกจ่าย เงิน หรือ เช็ค และ พิมพ์เช็ค เป็นต้น โดยสามารถ บันทึกข้อมูลการนำเงินเข้าธนาคาร บันทึกการจ่ายเช็ค /เบิก เงินจากธนาคาร และบันทึกการพิมพ์เช็ค

ระบบอรรถประโยชน์ของโปรแกรม

โปรแกรมมีการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม และสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้แต่ละคน เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล พิมพ์ข้อมูล หรือห้ามไม่ให้เรียกใช้เมนูใดๆ ได้ ซึ่งสามารถกำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

นอกจากนี้แล้ว โปรแกรม Nanosoft Cheque.NET ก็ยังมีระบบ "Transaction Log" ที่จะใช้เก็บประวัติการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรม ว่ามีการ บันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูล พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น

มีการการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ อาทิ การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี รวมถึงการตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม และมีการทำงานในแบบ Connect database สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้กับหลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูลที่ใช้ และยังมีระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม (Help program) นอกจากนี้ยังมีวิดีโอสาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

ระบบการรายงาน

Nanosoft Cheque.NET

เป็นระบบการรายงานต่างๆ ของโปรแกรมที่ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการ รับเช็ค/จ่ายเช็ค อาทิ รายงานสรุปการรับจ่ายเงินในธนาคาร , รายงานสรุปการรับจ่ายเช็ค , รายงานเชิงวิเคราะห์ โดยรูปแบบของรายงานทั้งหมดที่โปรแกรมรองรับ ก็มีดังนี้

 • รายงานสรุปการรับจ่าย
  1. รายงานสรุปการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสธนาคาร
  2. รายงานสรุปการรับจ่ายเงินจากธนาคารทั้งหมดตามประเภทการรับจ่าย (เงินสด เช็ค บัตรเครดิต เงินโอน ปรับปรุง อื่นๆ)
  3. รายงานสรุปการรับจ่ายเงินจากธนาคารทั้งหมดประจำวัน
  4. รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือของแต่ละธนาคาร
  5. รายงานการรับเงินตามรหัสรายได้
  6. รายงานการจ่ายเงินตามรหัสรายจ่าย
  7. รายงานสรุปการจ่ายเช็คประจำวัน
  8. รายงานสรุปเช็คจ่ายครบกำหนด
  9. รายงานสรุปเช็ครับครบกำหนด
  10. รายงานสรุปการจ่ายเช็คตามรหัสผู้รับเช็ค
  11. รายงานการรับเช็คตามสถานะ (Clearing / Non Clearing)
  12. รายงานการจ่ายเช็คตามสถานะ (Clearing / Non Clearing)
 • รายงานรายละเอียดการรับจ่าย
  1. รายงานรายละเอียดการนำเงินเข้าธนาคารประจำวัน
  2. รายงานรายละเอียดการเบิกเงินจากธนาคารประจำวัน
  3. รายงานรายละเอียดการนำเงินเข้าตามรหัสธนาคาร
  4. รายงานรายละเอียดการเบิกเงินตามรหัสธนาคาร
  5. รายงานรายละเอียดการนำเงินเข้าธนาคารตามชนิด (เงินสด เช็ค บัตรเครดิต เงินโอน ปรับปรุง อื่นๆ)
  6. รายงานรายละเอียดการเบิกเงินจากธนาคารตามชนิด (เงินสด เช็ค บัตรเครดิต เงินโอน ปรับปรุง อื่นๆ)
  7. รายงานรายละเอียดการนำเงินเข้าธนาคารตามรหัสรายได้
  8. รายงานรายละเอียดการเบิกเงินจากธนาคารตามรหัสรายจ่าย
  9. รายงานรายละเอียดการเบิกเงินจากธนาคารตามรหัสผู้รับเงิน
  10. รายงานรายละเอียดเช็ครับครบกำหนดประจำวัน
  11. รายงานรายละเอียดเช็คจ่ายครบกำหนดประจำวัน
 • รายงานในรูปแบบของกราฟเชิงวิเคราะห์
  1. รายงานเชิงวิเคราะห์การรับจ่ายประจำปี
  2. รายงานเชิงวิเคราะห์การรับจ่ายตามรหัสธนาคาร
  3. รายงานเชิงวิเคราะห์การรับจ่ายตามรหัสรายได้
  4. รายงานเชิงวิเคราะห์การรับจ่ายตามรหัสรายจ่าย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมพิมพ์เช็ค Nanosoft Cheque.NET

Nanosoft Cheque.NET

 1. ไม่จำกัดจำนวนธนาคาร และแบบฟอร์มการ พิมพ์เช็ค
 2. ผู้ใช่สามารถออกแบบรายงานต่างๆในโปรแกรม และ แบบฟอร์มการ พิมพ์เช็ค ได้เอง
 3. สามารถออกแบบและปรับปรุงรายงานต่างๆได้เอง
 4. ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
 5. ไม่มีการจำกัดจำนวนโต๊ะ , จำนวนสินค้า และ จำนวนลูกค้า
 6. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 7. รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 8. รองรับการเก็บ Program transaction log เพื่อตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ โปรแกรมพิมพ์เช็ค
 9. ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003 , XP , Vista , 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 10. มีวิดีโอสาธิตการใช้งาน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 11. สามารถส่งออกรายงาน (Export Report) ให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
 12. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet [Nanosoft Cheque.NET Network Version]
 13. สามารถทำงานบนระบบเครือข่าย (Network) แบบใช้งานได้หลายคน (Multi-user System) ได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน [Nanosoft Cheque.NET Network Version]

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS : 
  • Windows XP , Vista , Windows 7 และ Windows 8 , Windows 10 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version
  • Windows 2003 Server , Win2008 Server หรือ Win2012 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) [Nanosoft Cheque.NET Network Version]
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) :
  • MS Access
  • MS SQL Server 2005 , 2008 , 2012 , 2014 , 2019 [Nanosoft Cheque.NET Network Version]
  • mySQL 5.0 , 5.5 , 5.6 [Nanosoft Cheque.NET Network Version]
 • CPU : Intel Core i3 หรือสูงกว่า
 • RAM : 2 GB หรือสูงกว่า
 • Display : SVGA ความละเอียด 1,024x768 ขึ้นไป
 • Harddisk : พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรม 50 MB
 • โปรแกรมที่ต้องการ : .Net Frame work 4.0
 • ระบบ Network (LAN : Local Area Network) [Nanosoft Cheque.NET Network Version]
 • ระบบ Internet [Nanosoft Cheque.NET Network Version]ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.