Service Center System (โปรแกรมระบบงานบริการธุรกิจติดตั้ง ซ่อม และ บำรุงรักษาสินค้า)

ขาย Service Center System ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมระบบงานบริการธุรกิจติดตั้ง ซ่อม และ บำรุงรักษาสินค้า)
แชร์บทความ
: 9,501

Service Center System
(โปรแกรมระบบงานบริการธุรกิจติดตั้ง ซ่อม และ บำรุงรักษาสินค้า)

Lifetime License
  Lifetime License คืออะไร ?

โปรแกรมระบบงานบริการธุรกิจ ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษาสินค้า
 
Service Center System มันเป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมบริหารงาน (Management Software) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหารงานในธุรกิจ ติดตั้ง / ซ่อม และ บำรุงรักษาสินค้า อาทิ ร้านขาย - รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า, ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ร้านซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และ ศูนย์บริการทั่วไป ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งแบบติดตั้งใช้งานเครื่องเดียว (Stand Alone) หรือใช้งานผ่านระบบเครือข่าย LAN (Local Area Network)

โดยคุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมระบบงานบริการ ธุรกิจ ติดตั้ง / ซ่อม / บำรุงรักษาสินค้า Service Center System ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

เหมาะสำหรับธุรกิจบริการที่หลากหลาย

โปรแกรมระบบงานบริการ ธุรกิจ ติดตั้ง / ซ่อม / บำรุงรักษาสินค้า Service Center System นั้น ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ จากประเทศไทย ทำให้เข้าใจในความต้องการของธุรกิจในไทยเป็นอย่างดี โดยตัวโปรแกรม เหมาะสำหรับธุรกิจบริการที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้

 • ร้านหรือศูนย์บริการ ซ่อม / ติดตั้ง / บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ร้านหรือศูนย์บริการ ซ่อม / ติดตั้ง / บำรุงรักษา โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
 • ร้านหรือศูนย์บริการ ซ่อม / ติดตั้ง / บำรุงรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ร้านหรือศูนย์บริการทั่วไปอื่นๆ

ระบบงานหลักๆ ของโปรแกรมระบบงานบริการ ธุรกิจ ติดตั้ง / ซ่อม / บำรุงรักษาสินค้า Service Center System

โปรแกรมระบบงานบริการธุรกิจ ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษาสินค้า

โปรแกรมระบบงานบริการ ธุรกิจ ติดตั้ง / ซ่อม / บำรุงรักษาสินค้า Service Center System นั้นมีความสามารถที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยมีระบบงานหลักๆ ของโปรแกรม ดังนี้
 • ระบบงานขาย
  • จัดทำใบเสนอราคา / ใบประเมินราคา
  • จัดทำใบส่งของ / ใบกำกับภาษี (สำหรับขายเครดิต)
  • จัดทำใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 2 (สำหรับขายเงินสดหรืออื่นๆ) *
  • รายงานจากการขาย แยกตามวันที่, พนักงานขาย และ ลูกค้า
  • กำไรขาดทุนจากการขายสินค้า โดยคิดต้นทุนแบบ FIFO
 • ระบบงานบริการลูกค้า
  • ใบเปิดงาน / รับบริการ สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการติดตั้ง รายละเอียดการซ่อมได้ดังนี้
   • สามารถตัดยอดสต๊อกสินค้าจากการใช้อะไหล่ในใบเปิดงานได้
   • สามารถตัดยอดสต๊อกสินค้าจากการติดตั้งในใบเปิดงานได้ *
   • เพิ่มช่องคีย์ข้อมูลคุณสมบัติสินค้า *
  • สรุปปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับบริการ ว่าแต่ละเดือนหรือตลอดทั้งปี มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าบ้าง โดยแยกตาม ยี่ห้อและรุ่นของผลิตภัณฑ์
  • สรุปปัญหาของอะไหล่ที่ถอดมาซ่อม โดยแยกตาม ยี่ห้อและรุ่นของอะไหล่
  • จัดทำรายการสินค้ารับประกัน, สืบค้นสินค้ารับประกันข้ามสาขา และจัดการเรื่องการเคลมสินค้า
  • บันทึกติดตามงาน
  • สืบค้นข้อมูล ใบเปิดงาน / รับบริการ, การติดตั้ง และ การซ่อม จากใบเปิดงานข้ามสาขาได้
  • รองรับการสืบค้นใบเปิดงาน / รับบริการ (Job) จากอุปกรณ์บาร์โค้ด
  • ระบบติดตามสืบค้นการรับจ่าย Lot และ Serial ว่ามีการเข้าออกเมื่อใด *
 • ระบบสต๊อกสินค้าและอะไหล่
  • ใบสั่งซื้อสินค้า
  • ใบรับสินค้า / ปรับเพิ่มสินค้า และเบิก/ปรับลดสินค้า
  • ใบสั่งประกอบ / จัดชุดสินค้าตามสูตรการประกอบหรือผลิต และออกหมายเลขซีเรียล *
  • พิมพ์ป้ายติดสินค้าแสดงข้อมูล วันที่ประกอบ / วันที่ผลิต *
  • ใบรับสินค้าจากการประกอบหรือผลิต พร้อมคำนวนต้นทุนแบบ FIFO อัตโนมัติ *
  • ใบแสดงต้นทุนการประกอบสินค้า *
  • ใบตรวจนับสต๊อกสิ้นเดือน *
  • คิดต้นทุนสินค้าแบบ FIFO
  • รายงานยอดสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสต๊อกการ์ด (Stock Card)
  • รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
  • รองรับการสืบค้นจากอุปกรณ์บาร์โค้ด
 • ระบบสินค้าคงคลัง
  • สามารถบันทึกรายการสินค้าหรืออะไหล่ได้ไม่จำกัด
  • สามารถจัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเข้าสต๊อก และการรับสินค้าจากผู้ขาย สามารถแบ่งรับไม่เต็มจำนวนได้ (Partial Receive)
  • สามารถจัดทำใบเบิกสินค้าจาก Job ที่เปิดได้
  • สามารถคิดต้นทุนสินค้าของแต่ละ Job ได้ทันทีที่มีการปิด Job โดยการคิดต้นทุนแบบ FIFO
  • สามารถจัดทำใบตรวจนับสต๊อกสิ้นเดือน และปรับปรุงยอดเข้าโปรแกรมได้อัตโนมัติ
  • การรับ - จ่ายสินค้า สามารถใช้ เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) ได้
 • ระบบรายงานผู้บริหาร
  • รายงานยอดทรัพย์สินคงเหลือ
  • รายงานกำไร / ขาดทุน จากผลการดำเนินกิจการ
  • รายงานผลการปฎิบัติงาน
  • รายงานปริมาณการใช้อะไหล่จากการดำเนินกิจการ
* เฉพาะโปรแกรมรุ่น V 1.2 เท่านั้น  

คุณสมบัติพิเศษของโปรแกรม ระบบงานบริการ ธุรกิจ ติดตั้ง / ซ่อม / บำรุงรักษาสินค้า Service Center System

 • หน้าจอเปิดงานสามารถค้นหาตามประเภทงานได้ ซึ่งอาจตั้งเป็น งานไม่คิดเงิน, งานนอก, งานใน และ งานสัญญา
 • หน้าจอเปิดงานสามารถค้นหางานที่เข้ามาซ่อมซ้ำได้ (แก้ไขงาน)
 • สามารถค้น Serial Number จากหน้ารับประกัน และหน้าเคลมสินค้า ด้วย เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) ได้ 
 • รายงานต้นทุนสินค้าของแต่ละงานได้
 • รายงานสรุปการใช้อะไหล่รายเดือน
 • รายงานยอดขายแยกตามพนักงาน
 • รายงานสรุปกำไรเบื้องต้น (Gross Profit) แยกตามวันที่และ Invoice
 • รองรับการคิดภาษี 3 แบบ คือ
  • คิดแยกภาษี
  • คิดรวมภาษี
  • ไม่คิดภาษี
 • รองรับประเภทการชำระเงิน 2 แบบ คือ
  • เงินสด
  • เครดิต
 • ระบบการขายรองรับการลดราคาได้หลายระดับ
 • หน้าจอการทำงานทุกหน้าจอ จะมีสถานะของเอกสาร ให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสถานะเอกสารได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามงาน โดยแสดงเป็นแถบสีสถานะอย่างชัดเจน
 • รองรับการสืบค้นเอกสารโดยใช้คีย์ในการสืบค้นได้หลากหลาย
 • รองรับการขายทั้งสินค้าและบริการ (ด้วยการยิงบาร์โค้ด)
 • รองรับการบันทึกสินค้ารับประกันและการเคลมสินค้าที่มีปัญหาให้กับลูกค้า
 • สามารถบันทึกรายการติดตามงาน เพื่อช่วยเตือนความจำได้
 • รองรับร้านค้า / บริษัท ได้หลายสาขา
 • สามารถกำหนดระดับของลูกค้าได้ถึง 4 ระดับ และยังสามารถกำหนดส่วนลด หรือ เครดิตให้กับลูกค้าแต่ละรายได้อีกด้วย
 • แสดงยอดขายและกำไรจากการขายได้ทันที โดยสามารถสรุปยอดขายและกำไร เป็นรายวัน, รายเดือน และ รายปี โดยแยกตามสินค้า
 • ระบบสินค้าคงคลังคิดต้นทุนแบบ FIFO และสามารถคำนวณย้อนหลังได้อัตโนมัติ (ช่วยอำนวยความสะดวกกรณี มีการบันทึกผิด ตก และต้องการแก้ไขตัวเลข)
 • มีระบบรายงานแสดงสถานะสินค้าไม่เคลื่อนไหวและสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
 • สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รูปแบบรายงานและเอกสาร ใบเสนอราคา / ใบประเมินราคา, ใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี, ใบเคลมสินค้า, ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบรับสินค้า และอื่นๆ ได้ไม่จำกัด และแก้ไขรูปแบบได้เองให้เหมาะสมกับแต่ละร้านค้า / บริษัท
 • สามารถสรุปภาพรวมของร้านค้า / บริษัท เกี่ยวกับสินค้าที่ขายดี แยกตามหมวดหมู่ ประเภทสินค้า
 • สามารถสรุปภาพรวมผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับบริการแยกตาม ยี่ห้อ - รุ่น
 • สามารถสรุปภาพรวมของร้านค้า / บริษัท เกี่ยวกับปัญหาสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ได้มีการติดตั้งหรือแก้ไขให้กับลูกค้าได้ แยกตาม ยี่ห้อ รุ่นของผลิตภัณฑ์
 • สามารถทำการตัดสต๊อกหรือไม่ตัดสต๊อกรายการอะไหล่ที่ใช้ในการติดตั้งในใบเปิดงาน / รับบริการได้
 • สามารถทำการคัดลอกสำเนาเอกสารได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกในการคีย์ข้อมูล

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows 2000 Server **
  • Windows Server 200 **
  • Windows XP
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) :
  • MySQL รุ่น 3.23.47 - 3.23.55 **
 • Memory :
  • 5 GB หรือสูงกว่า *
  • 50 GB หรือสูงกว่า **

* สำหรับเครื่องลูก (Client) เท่านั้น
** สำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server) เท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.