Nanosoft Smart INV.NET (โปรแกรมขายหน้าร้าน จัดการบัญชี และ สต๊อกสินค้า)

ขาย Nanosoft Smart INV.NET ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมขายหน้าร้าน จัดการบัญชี และ สต๊อกสินค้า)
แชร์บทความ
: 48,243

Nanosoft Smart INV.NET
(โปรแกรมขายหน้าร้าน จัดการบัญชี และ สต๊อกสินค้า)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

Nanosoft Smart INV.NET

Nanosoft Smart INV.NET โปรแกรมนี้เป็น โปรแกรมขายหน้าร้าน (POS Software) ที่มีคุณสมบัติครบจบในตัวเดียว กล่าวง่ายๆ คือเป็นโปรแกรมที่ ครบวงจรที่สุด ดูแลในทุกๆ เรื่องตั้งแต่ ออกบิลขาย และ ขายหน้าร้าน ที่ออกแบบสำหรับ ธุรกิจทั่วไป

โดยส่วนประกอบหลักของ โปรแกรมขายหน้าร้าน Nanosoft Smart INV.NET ตัวนี้ ประกอบไปด้วย ระบบการขาย ระบบการขายหน้าร้าน POS  ระบบการจัดซื้อ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบการเงิน และระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายได้ และยังรองรับชนิดฐานข้อมูลได้ 3 แบบคือ

 1. โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access
 2. โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 3. โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ระบบการขายสินค้า และ ระบบรายงานการขาย

Nanosoft Smart INV.NET


ระบบการขายสินค้าในโปรแกรม Nanosoft Smart INV.NET ประกอบไปด้วย การขายสินค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ บันทึกการขายแบบปกติ และ และบันทึกการขายหน้าร้าน (Point of Sale หรือ POS) โดยประกอบไปด้วย การออกใบเสนอราคา, การรับเงินมัดจำ, การยกเลิกการขาย และรายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสารการขายในแบบต่างๆ ได้คือ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว หรือ ใบเสนอราคา เป็นต้น

โดยเมื่อมีการขายสินค้า โปรแกรมจะทำการตัดสต๊อก และ คิดต้นทุนการขายให้เองโดยอัตโนมัติ ทำให้ทราบต้นทุนการขายเบื้องต้นได้ทันที โดย การขายนี้สามารถแยกลักษณะการขายตามชนิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้ารวมภาษี, สินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี และในส่วนของ การขายหน้าร้าน โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) เครื่องพิมพ์สลิป หรือ เครื่องพิมพ์บิล และ ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) ได้

ในกรณีที่ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ โปรแกรมจะทำการเชื่อมโยงระบบไปยังระบบลูกหนี้โดยอัตโนมัติ และยังสามารถ พักการขาย ได้โดยไม่จำกัดอีกด้วย

 • โดยมีรายงานการขายให้ใช้งาน ดังนี้
  • รายงานการขายสินค้าประจำวัน
  • รายงานภาษีขายประจำวัน
  • รายงานการขายตามรหัสลูกค้า
  • รายงานการขายตามรหัส สินค้าคงคลัง
  • รายงานการขายตามประเภทการขาย เช่น สด/เชื่อ
  • รายงานการขายตามรหัสพนักงานขาย
  • รายงานการขายตามรหัสผู้บันทึก
  • รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ประจำวัน
  • รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ตามรหัสลูกค้า
  • รายงานการรับเงินตามรหัสผู้บันทึก
  • รายงานรายละเอียดการขายประจำวัน
  • รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสลูกค้า
  • รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสสินค้า
  • รายงานใบเสนอราคาประจำวัน
  • รายงานใบเสนอราคาตามสถานะการเสนอราคา เช่น กำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอราคา, รออนุมัติ, อนุมัติ และ ไม่อนุมัติ
  • รายงานการรับเงินมัดจำประจำวัน
  • รายงานการรับเงินมัดจำตามรหัสลูกค้า
  • รายงานเชิงวิเคราะห์

ระบบสต๊อกสินค้า พร้อมรายงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบสต๊อกสินค้า เป็นระบบการจัดการที่ประกอบไปด้วยการโอนคลังสินค้า, การเบิกสินค้า และ การรับสินค้าในกรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การซื้อเข้ามา โดยระบบนี้จะมีรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสต๊อก เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ, รายงานจำนวนสินค้าสูง/ต่ำ กว่าจุดที่กำหนด ซึ่งระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ดังนี้

 • เมื่อมีการบันทึกรับสินค้า โปรแกรมจะนำสินค้าเข้าสต๊อกโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อมีการขายสินค้า โปรแกรมจะทำการตัดสินค้าออกจากสต๊อกโดยอัตโนมัติ

โดยระบบสต๊อกสินค้านี้ จะรองรับการคำนวณต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตรฐาน, ต้นทุนเฉลี่ย และสินค้าไม่คิดต้นทุน นอกจากนี้ยังรองรับหน่วยสินค้าที่หลากหลาย เช่น โหล, ลัง, แพ๊ค เป็นต้น และยังรองรับสินค้าที่มี Serial Number พร้อมทั้งกำหนดราคาขายของสินค้าได้สูงสุดถึง 5 ราคา

 • การออก​รายงานเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ เช่น
  • รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัส สินค้าคงคลัง
  • รายงานสินค้าคงเหลือตามกลุ่ม สินค้าคงคลัง 
  • รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
  • รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ากำหนด
  • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหน่วยนับสินค้า
  • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตาม Serial Number
  • พิมพ์แคตตาล็อก สินค้าคงคลัง
  • รายงานการโอนคลังประจำวัน
  • รายงานการโอนคลังตามรหัสสินค้า
  • รายงานการโอนคลังตามรหัสผู้บันทึก
  • รายงานการเบิกสินค้าประจำวัน
  • รายงานการเบิกสินค้าตามรหัสสินค้า
  • รายงานการเบิกสินค้าตามประเภทการเบิก
  • รายงานการเบิกสินค้าตามพนักงานผู้เบิก
  • รายงานการรับสินค้าอื่นๆประจำวัน
  • รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามรหัสสินค้า
  • รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามประเภทการรับ
  • รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามพนักงานผู้บันทึก

ระบบการจัดซื้อ และการออกรายงานที่เกี่ยวข้อง

Nanosoft Smart INV.NETNanosoft Smart INV.NET

ระบบการจัดซื้อสินค้า จะประกอบไปด้วย  การสั่งซื้อสินค้า, การรับสินค้า, ยกเลิกการรับสินค้า และ การจ่ายเงินมัดจำ ซึ่งระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงไปยังระบบสต๊อกโดยอัตโนมัติ ดังนี้

 • เมื่อมีการบันทึกรับสินค้า โปรแกรมจะนำสินค้าเข้าสต๊อกโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อมีการรับสินค้าโดยเงินเชื่อ โปรแกรมจะทำการเชื่อมโยงไปยังระบบเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติ

โดยโปรแกรมสามารถออกเอกสารในแบบต่างๆ ได้คือ ใบสั่งซื้อ, ใบรับสินค้า, ใบจ่ายเงินมัดจำ นอกจากนี้ยังสามารถดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อเพื่อนำข้อมูลเข้ามาบันทึกในการรับสินค้าได้อีกด้วย

 • การออก​รายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ เช่น
  • รายงานการสั่งซื้อประจำวัน
  • รายงานการสั่งซื้อตามรหัสผู้จำหน่าย
  • รายงานการสั่งซื้อตามรหัสสินค้า
  • รายงานการสั่งซื้อตามประเภทการซื้อ เช่น สด/เชื่อ
  • รายงานการสั่งซื้อตามชนิดภาษี
  • รายงานรายละเอียดการสั่งซื้อประจำวัน
  • รายงานการรับสินค้าประจำวัน
  • รายงานการรับสินค้าตามรหัสผู้จำหน่าย
  • รายงานการรับสินค้าตามรหัสสินค้า
  • รายงานการรับสินค้าตามประเภทการซื้อ เช่น สด/เชื่อ
  • รายงานการรับสินค้าตามชนิดภาษี
  • รายงานรายละเอียดการรับสินค้าประจำวัน
  • รายงานการจ่ายเงินมัดจำประจำวัน
  • รายงานการจ่ายเงินมัดจำตามรหัสผู้จำหน่าย
  • รายงานเชิงวิเคราะห์

ระบบเจ้าหนี้ และการออกรายงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ เจ้าหนี้ กรณีเกิดการซื้อเชื่อ โดยระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการรับสินค้าโดยอัตโนมัติ  ระบบนี้จะประกอบไปด้วย การ์ดเจ้าหนี้, การจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้ โดยการชำระหนี้ สามารถแบ่งงวดการชำระได้ เช่น เอกสารการซื้อ 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น และในส่วนของการออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดเจ้าหนี้, ใบรับชำระหนี้
 • การออกรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
  • รายงานยอดหนี้คงค้าง
  • รายงานการครบกำหนดชำระหนี้ 
  • รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ประจำวัน
  • รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามรหัส
  • รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามผู้บันทึก
  • รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามชนิดภาษี
  • รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ประจำวัน
  • รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามรหัส
  • รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามเอกสารการรับ
  • รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามประเภท
  • รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามระดับ
  • รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามกลุ่ม

ระบบลูกหนี้ และการออกรายงานที่เกี่ยวข้อง

Nanosoft Smart INV.NETNanosoft Smart INV.NET

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ลูกหนี้ กรณีเกิดการขายเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการขายโดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้, การรับชำระเงินจากลูกหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถแบ่งงวดการชำระได้ เช่น เอกสารการขาย 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆ ครั้ง เป็นต้น ในส่วนของการออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้, ใบรับชำระหนี้, ใบแจ้งหนี้ และ ใบวางบิล เป็นต้น

 • การออก​รายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ เช่น
  • รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง
  • รายงานลูกหนี้เกินวงเงินค้างชำระ
  • รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
  • รายงานใบแจ้งหนี้
  • รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ประจำวัน
  • รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามรหัส
  • รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามผู้บันทึก
  • รายงานการรับชำระหนี้ตามชนิดภาษี
  • รายงานการรับชำระหนี้ตามเอกสารการขาย
  • รายงานรายชื่อลูกค้าตามประเภท
  • รายงานรายชื่อลูกค้าตามวันเกิด
  • รายงานรายชื่อลูกค้าตามกลุ่ม
  • พิมพ์บัตรสมาชิก

ระบบจัดการเกี่ยวกับการเงิน แบบครบวงจร

ระบบการเงิน จะประกอบไปด้วย สมุดเงินสด, สมุดบัญชีธนาคาร, การรับเช็ค หรือ การจ่ายเช็ค โดยระบบนี้จะเชื่อมโยงกับ ระบบการรับสินค้า, ระบบการขาย, ระบบการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และ ระบบการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถ บันทึกรายการรับจ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม และ สามารถตรวจสอบการผ่านรายการรับจ่ายในแต่ละรายการได้อีกด้วย
 • การออก​รายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ เช่น
  • รายงานการรับจ่ายประจำวัน
  • รายงานการรับจ่ายตามรหัสสมุด
  • รายงานการรับจ่ายตามรหัสรายการ
  • รายงานการรับจ่ายตามชนิดการชำระ เช่น เงินสด, เงินโอน, เช็ค, บัตรเครดิต
  • รายงานเช็ครับครบกำหนด
  • รายงานเช็คจ่ายครบกำหนด
  • รายงานการรับจ่ายตามชนิดเอกสาร

ระบบการตั้งรหัส  เพื่อจัดกลุ่ม และเก็บประวัติการขายทั้งหมด

 1. รหัสกลุ่มลูกค้า ใช้สำหรับจัดกลุ่มของลูกค้า อาทิเช่น ลูกค้าทั่วไป, ลูกค้าราคาพิเศษ เป็นต้น 
 2. รหัสลูกค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของลูกค้าเพื่อเก็บประวัติการขาย, การตั้งวงเงินเครดิต, ระดับของลูกค้า หรือ การใส่รูปภาพ และ แผนที่ เป็นต้น
 3. รหัสกลุ่มผู้จำหน่าย ใช้สำหรับจัดกลุ่มของผู้จำหน่าย อาทิเช่น ผู้จำหน่ายทั่วไป, ผู้จำหน่ายสินค้าประเภทอะไหล่ เป็นต้น 
 4. รหัสผู้จำหน่าย ใช้สำหรับตั้งรหัสของผู้จำหน่ายเพื่อเก็บประวัติการจัดซื้อ, การตั้งวงเงินเครดิต หรือ การใส่รูปภาพ และ แผนที่ เป็นต้น 
 5. รหัสคลังสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของคลังสินค้า ซึ่งโปรแกรม สามารถรองรับการเก็บสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง 
 6. รหัสกลุ่มสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของกลุ่มของสินค้า อาทิเช่น สินค้ากลุ่มอาหาร, สินค้ากลุ่มอะไหล่รถยนต์, สินค้ากลุ่มยา เป็นต้น 
 7. รหัสยี่ห้อสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของยี่ห้อสินค้า อาทิเช่น โตโยต้า, ฮอนด้า, พานาโซนิค, โซนี่  เป็นต้น 
 8. รหัสสีสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของสีสินค้า อาทิเช่น แดง, ดำ, เทา, เหลือง เป็นต้น 
 9. รหัสรุ่นสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของรุ่นสินค้า อาทิเช่น NS50-1000, 1998, TVR-1 เป็นต้น 
 10. รหัสการเบิก/รับสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสการเบิก/รับสินค้า เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการรับสินค้าอื่นๆ และ ระบบการเบิกสินค้า อาทิเช่น เบิกใช้, เบิกทิ้ง, รับคืน หรือ รับเป็นของแถม เป็นต้น 
 11. รหัสสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของสินค้า ซึ่งโปรแกรมสามารถ รองรับ การแตกหน่วยสินค้า, การจัดชุดสินค้า, การเก็บสินค้าชนิดเดียวกันหลายคลัง (แยกคลัง), การใส่รูปภาพสินค้า, การป้อน Serial Number ของสินค้า
 12. จัดชุดสินค้า ใช้สำหรับตั้งจัดชุดของสินค้า ซึ่งโปรแกรมสามารถรองรับการจัดชุดสินค้าได้ อาทิเช่น กระเช้าของขวัญ ซึ่งมีสินค้าหลายชนิดประกอบกันเป็นชุด และเมื่อมีการขายกระเช้าของขวัญ โปรแกรมจะทำการตัดสต๊อกสินค้าอื่นๆ ที่นำมาประกอบเป็นชุดด้วย 
 13. รหัสพนักงาน ใช้สำหรับตั้งรหัสของพนักงานเพื่อเก็บประวัติ, การตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม หรือ การใส่รูปภาพพนักงาน เป็นต้น 
 14. รหัสบัญชีธนาคาร/เงินสด ใช้สำหรับตั้งรหัสบัญชีธนาคาร/เงินสด เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเงิน เช่น บัญชีเงินสด , บัญชีธนาคาร เป็นต้น 
 15. รหัสรายการบัญชีธนาคาร/เงินสด ใช้สำหรับตั้งรหัสรายการบัญชีธนาคาร/เงินสด เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเงิน เช่น รายรับจากการขาย, รายรับจากการบริการ, รายจ่ายค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

ระบบอรรถประโยชน์

 1. Connect Database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 2. User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 3. การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และพิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 4. การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 5. ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม (Help program) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของโปรแกรมขายหน้าร้าน Nanosoft Smart INV.NET

Nanosoft Smart INV.NET

Nanosoft Smart INV.NET

 1. ตั้งรหัสสินค้าได้ 15 ตัวอักษร
 2. รองรับสินค้าได้หลายแบบอาทิเช่น  สินค้าปกติ, สินค้ามี Serial Number, สินค้าประเภทบริการ, สินค้าชุด และ  สินค้าที่ไม่มีการตัดสต๊อก
 3. รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด, เครื่องพิมพ์สลิป และ ลิ้นชักเก็บเงิน โดย สามารถแยกรหัสบาร์โค้ด ออกจากรหัสสินค้าได้
 4. สามารถแสดงผลการรับเงิน ผ่าน จอภาพ หรือ จอ LCD ได้
 5. ทำงานได้ทั้งการขายปกติ และ การขายหน้าร้าน (Point of sale) พร้อม ระบบการขายหน้าร้านแบบ Touch Screen
 6. รองรับการพักการขาย และ เรียกคืนการขาย ได้โดยไม่จำกัด ในการ ขายหน้าร้าน (Point of sale)
 7. สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้าได้สูงสุดถึง 5 ราคา (A,B,C,D,E)
 8. สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค้ด และ เพิ่มรูปของสินค้า ได้
 9. สามารถเก็บสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง และ สามารถโอนสินค้าระหว่างคลังได้
 10. รองรับการแตกหน่วยสินค้า เช่น ลัง, โหล, แพ็ค เป็นต้น
 11. รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี, มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี และ กำหนดอัตราภาษีได้
 12. รองรับการคำนวณต้นทุนได้ 3 แบบ คือ ต้นทุนมาตรฐาน, ต้นทุนเฉลี่ย หรือไม่คิดต้นทุน โดย สามารถทราบต้นทุนทันทีเมื่อทำการขายเสร็จสิ้น
 13. รองรับส่วนลด ได้คือ ส่วนลดเฉพาะรายการ, ส่วนลดทั้งเอกสาร และ สามารถลดได้ทั้งแบบเป็น % และ ลดแบบจำนวนเงิน
 14. สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบส่งของชั่วคราว ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และใบรับสินค้า เป็นต้น
 15. รองรับการแบ่งชำระเงินได้ เช่น มูลค่ารวม 10,900 บาท สามารถแยกชำระเป็นเงินสด 5,000 บาท และ บัตรเครดิต 5,900 บาท เป็นต้น
 16. ผู้ใช้สามารถ ออกแบบ เอกสารต่างๆ ได้เอง โดยใช้โปรแกรม Nanosoft Report Design
 17. รองรับการแบ่งชำระหนี้ในระบบลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ เช่น เอกสารการขาย 1 รายการสามารถแบ่งงวดการชำระได้หลายครั้ง
 18. เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
 19. สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
 20. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 21. รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 22. รองรับการเชื่อมโยงโปรแกรมไปยังโปรแกรมอื่น เช่น Nanosoft CRM เป็นต้น
 23. ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003, XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 24. มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 25. สามารถส่งออกรายงาน (Export Report) ให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF, Excel, DBF, HTML, Word และไฟล์ข้อความธรรมดา (Text File)
 26. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
 27. สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

* Nanosoft SmartINV.NET Network Version

ข้อควรรู้ในการทดลองใช้งาน

Nanosoft Smart INV.NET

ในการทดลองใช้งานนั้น ลูกค้าจะต้องทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ที่ด้านซ้ายมือก่อนเป็นอันดับแรก  (คำสั่ง Connect Database ตามลูกศรชี้) โดยเลือกไฟล์ทดลองใช้งานที่ติดมากับโปรแกรม และใส่รหัสผ่านดังนี้

 • User : Admin 001
 • Password : 1111 

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS : 
  •  Windows XP , Vista , Windows 7 และ Windows 8 , Windows 10 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version
  • ระบบปฏิบัติการ Win2003 Server , Win2008 Server หรือ Win2012 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) :
  • MS Access
  • MS SQL Server 2005 , 2008 , 2012, 2014, 2019 *
  • mySQL 5.0 , 5.5 , 5.6 *
 • CPU : Intel Core i3 หรือสูงกว่า
 • Memory : 2 GB หรือสูงกว่า
 • Monitor : SVGA ความละเอียด 1024x768 ขึ้นไป
 • Harddisk : พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรม 50 MB
 • โปรแกรมที่ต้องการ : .Net Frame work 4.0
 • ระบบ Network  (LAN : Local Area Network)*
 • ระบบ Internet *

* Nanosoft SmartINV.NET Network Version

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

Nanosoft Smart INV.NET
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.